Foreningens vedtægter

Foreningen Mitraniketans Venner

§1.

Foreningens formål er at yde støtte til skolesamfundet Mitraniketan i Velland, Kerala, Indien. Det kan ske ved at indsamle penge og eventuel relevant materiel, ved sponsorering af elever på skolesamfundets skoler samt ved at søge offentlige midler.

§2.

Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål. og vil bidrage til foreningens drift kan optages som medlem.

§3.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år i April eller Maj måned.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst en måneds varsel ved brev eller ved mail til medlemmerne.
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

a. Valg af dirigenter og stemmetællere
b. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
d. Indkomne forslag
e. Fastsættelse af kontingent
f. Valg af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg af to kritiske revisorer
h. Evt.

§4.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. De vælges for to år ad gangen og således højest halvdelen er på valg på en gang. På generalforsamlingen vælges der 2 suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen holder minimum et møde i kvartalet eller så ofte der er behov for derfor. Det er bestyrelsens opgave at organisere og administrere indsamlinger i henhold til foreningens formål.

§5.

Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis en fjerdedel af medlemmerne eller mindst tre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Generalforsamlingen indkaldes med en måneds varsel, og indkaldelsen vedlægges en begrundet dagsorden.

§6.

Foreningen kan nedlægges på en generalforsamling, hvis et flertal af medlemmerne stemmer herfor enten ved fremmøde eller ved fremsendelse af brev til bestyrelsen forud for generalforsamlingen.

Vedtaget på en stiftende generalforsamling på Gerlev Idrætshøjskole den 11. november 2001.

Godkendt af generalforsamlingen den 26. april 2007

Lasse Andresen, Ove Jacobsen, Karen Margrethe Hornstrup, Søren Møller og Gunhild Skovmand